Anotace kurzu: Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost)

Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro čtení a psaní mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. matematika, kde je porozumění řeči a přesné chápání významu slov klíčové pro vytváření matematických pojmů; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.
Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

Předchozí absolvování kurzu Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.
Seminář Rozvoj řeči, fonologického uvědomování lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář.

Obsah kurzu:

ÚVOD
Čtenářská pregramotnost, specifika v jednotlivých oblastech vývoje
Propojení matematické, čtenářské a dalších pregramotností a gramotností
Řeč jako základ myšlení, souvislosti s vývojem dalších oblastí – prostorové, zrakové vnímání…
Potřeba komplexního, uceleného pohledu na dítě, propojenost a podmíněnost schopností a dovedností každého dítěte

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST
Předpoklady pro čtení, psaní – vliv na čtenářskou pregramotnost a gramotnost
Vztah ke čtenářství – možnosti podpory

VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ŘEČI
vliv jednotlivých schopností a dovedností (motorika, zrakové, sluchové zpracování vjemů…) na vývoj řeči
vliv sociálního prostředí na vývoj řeči
úloha MŠ, možnosti pedagoga

ŘEČ – JAZYKOVÉ ROVINY ŘEČI
rovina lexikálně sémantická
rovina morfologicko – syntaktická
rovina pragmatická
foneticko-fonologická rovina

ROVINA LEXIKÁLNĚ SÉMANTICKÁ – šíře slovníku a porozumění řeči
základní diagnostika řeči v rovině lexikálně sémantické
principy rozvoje slovní zásoby, chápání pojmů od pasivní roviny řeči (porozumění slovům) po aktivní rovinu (používání řeči)
budování slovníku v souvislostech, vedení k slovně logickým strukturám řeči od nadřazených pojmů (kategorizace) po vyšší slovně logické struktury – uvažování, usuzování. Pojmy související s budováním pojmu přirozeného čísla.
Základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

ROVINA MORFOLOGICKO – SYNTAKTICKÁ – tvarosloví, větná stavba řeči
základní diagnostika řeči v rovině morfologicko – syntaktické
systematické podporování užívání slovních druhů, správné tvarosloví podpora větné stavby
základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku (zejména dysgramatismy v řeči)
Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

ROVINA PRAGMATICKÁ – užití řeči v praxi
základní diagnostika řeči v pragmatické rovině
řeč v sociálním kontextu
verbální komunikace
neverbální komunikace

FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA – fonologické uvědomování, výslovnost řeči
Fonetická rovina – fonematický sluch, artikulace. Seminář se nezaměřuje na výslovnost jednotlivých hlásek.
Fonologická rovina – fonologické uvědomování
Vztah se čtením a psaním
Uvědomování si částí slov, slabiky, hlásky
Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

Získané kompetence:

Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti řeči.
Účastník se orientuje ve sledovaných oblastech, zná principy jejich vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích řeči.
Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj řeči a fonologického uvědomování neodpovídá věku.

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací řeči ve všech jejích rovinách. Důraz při stimulaci v jednotlivých rovinách je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem úrovně řeči na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.
Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti řeči. Součástí kurzu je výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.