Anotace kurzu: Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost)

Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací řeči ve všech jejích rovinách. Důraz při stimulaci v jednotlivých rovinách je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem úrovně řeči na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.
Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti řeči. Součástí kurzu je výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.

Obsah kurzu:

ÚVOD

 • čtenářská pregramotnost, specifika v jednotlivých oblastech vývoje
 • propojení matematické, čtenářské a dalších pregramotností a gramotností
 • řeč jako základ myšlení, souvislosti s vývojem dalších oblastí – prostorové, zrakové vnímání…
 • potřeba komplexního, uceleného pohledu na dítě, propojenost a podmíněnost schopností a dovedností každého dítěte

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

 • předpoklady pro čtení, psaní – vliv na čtenářskou pregramotnost a gramotnost
 • vztah ke čtenářství – možnosti podpory

VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ŘEČI

 • vliv jednotlivých schopností a dovedností (motorika, zrakové, sluchové zpracování vjemů…) na vývoj řeči
 • vliv sociálního prostředí na vývoj řeči
 • úloha MŠ, možnosti pedagoga

ŘEČ – JAZYKOVÉ ROVINY ŘEČI

 • rovina lexikálně sémantická
 • rovina morfologicko – syntaktická
 • rovina pragmatická
 • foneticko-fonologická rovina

ROVINA LEXIKÁLNĚ SÉMANTICKÁ – šíře slovníku a porozumění řeči

 • základní diagnostika řeči v rovině lexikálně sémantické
 • principy rozvoje slovní zásoby, chápání pojmů od pasivní roviny řeči (porozumění slovům) po aktivní rovinu (používání řeči)
 • budování slovníku v souvislostech, vedení k slovně logickým strukturám řeči od nadřazených pojmů (kategorizace) po vyšší slovně logické struktury – uvažování, usuzování
 • pojmy související s budováním pojmu přirozeného čísla.
 • základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

ROVINA MORFOLOGICKO – SYNTAKTICKÁ – tvarosloví, větná stavba řeči

 • základní diagnostika řeči v rovině morfologicko – syntaktické
 • systematické podporování užívání slovních druhů, správné tvarosloví podpora větné stavby
 • základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku (zejména dysgramatismy v řeči)
 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

ROVINA PRAGMATICKÁ – užití řeči v praxi

 • základní diagnostika řeči v pragmatické rovině
 • řeč v sociálním kontextu
 • verbální komunikace
 • neverbální komunikace

FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA – fonologické uvědomování, výslovnost řeči

 • fonetická rovina – fonematický sluch, artikulace. Seminář se nezaměřuje na výslovnost jednotlivých hlásek.
 • fonologická rovina – fonologické uvědomování
 • vztah se čtením a psaním
 • uvědomování si částí slov, slabiky, hlásky
 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

Získané kompetence:

 • Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti řeči.
 • Účastník se orientuje ve sledovaných oblastech, zná principy jejich vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích řeči.
 • Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj řeči a fonologického uvědomování neodpovídá věku.