Anotace kurzu: Školní zralost a zápis do školy

Školní zralost a zápis do školy

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí jako východiskem stimulace a vytvořením podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky.

Obsah kurzu:

Kurz odpovídá na následující otázky:

Jak můžeme ovlivnit připravenost dítěte na školu? Jak si v MŠ ověřit školní připravenost dítěte? Jak můžeme předcházet neúspěchu v oblasti čtení, psaní, matematiky na začátku školní docházky? Co může být důvodem selhávání dítěte v začátku školní docházky?

TÉMATA

  • Školní zralost, školní připravenost
  • Zápis do školy, odklad školní docházky – legislativní zakotvení
  • Jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ, depistáž v mateřské škole.
  • Tělesný vývoj a zdravotní stav
  • Duševní práceschopnost – motivace, pozornost, vůle
  • Sociální zralost

TÉMATA OKRAJOVĚ

Řeč, Zraková diferenciace, Prostorová orientace, Orientace v čase, Matematické představy, Fonologické uvědomování (diferenciace, analýza, syntéza), Grafomotorika – posouzení úrovně kresby, pracovních návyků, Nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí