Prezentace a odborné podklady k workshopům

Milé naše CKP z Horní Břízy a ze Žďáru 🙂 Níže jsme vám ponechali stejné informace z minulého školního roku. Vše zůstává nezměněno. S každým CKP jsme probírali, jak si představujeme zpětnou vazbu, a tak si myslíme, že vše podstatné již znáte.

Dokončete, prosím, kompletně vaše ověřování, zašlete nám všechny výstupy a co nejdříve se vrhněte na pracovní listy 😉 Pokyny, jak dále postupovat, najdete v tomto odkaze: https://klokanovyskolky.luzanky.cz/workshopy-2-etapa-skupina-a-tvorba-pracovnich-listu/

Pokud budete tápat a nebudete si vědět rady, kdykoliv se na nás obraťte.

Držíme palce, ať to šlape 🙂


informace k ověřování klokanových kapes z 2. etapy, tj. školní rok 2018/2019

1. návody k workshopům

úvodní workshop
první workshop k vybrané kapse
druhý workshop k vybrané kapse

další teoretické materiály

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti

2. WORKSHOPY SKUPINA B klokanovy kapsy (2018/2019)

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.

Ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu edukace, stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti  dítěte očekáváme, na co navazujeme. Vede k uvědomování si a vyhodnocování  průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit.  Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnostické – stimulační a intervenční proces.

Řazení workshopů
  • Úvodní setkání – základní informace o dění v CKP v tomto školním roce
  • Dále pak opakujete cyklus 2 workshopů zaměřených na ověřování postupů práce s jednou Klokanovou kapsou:
  • workshop: Seznámení s příslušnou Klokanovou kapsou
  • workshop: Diskuse a výměna zkušeností z práce s Klokanovou kapsou

Po ověření jedné kapsy, opakujete cyklus dvou workshopů s další kapsou.

Kapsy ověřujete v tom pořadí, jak jsou číslovány:

1) Poskládej I. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

2) Poskládej II. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

3) Rozlišuj (rozvoj zrakové diferenciace)

4) Nasměruj (rozvoj prostorové orientace)

5) Porovnávej a přiřazuj (rozvoj matematických představ)

6) Dopočítej (rozvoj matematických představ)

Při seznamování s každou Klokanovou kapsou buďte důkladní, pečlivě projděte návody. Můžete tak předejít nedorozumění a případnému nepochopení pravidel používání. V návodech jsou kromě uvedení do kontextu uvedeny informace, jak stupňovat obtížnost úkolů apod. Většinou jsou připojeny náměty na další hry a činnosti. Bez prostudování a upozornění by se pak náměty her mohly opakovat.

V případě, že dvě setkání nebudou na ověření a výměnu zkušeností k jedné kapse stačit, můžete tématu věnovat i další workshop. To znamená, že s jednou Klokanovou kapsou budete pracovat 3 workshopy. Tuto skutečnost oznamte mailem vedení projektu.

Pravděpodobně nestihnete ověřit všech šest kapes. Dejte přednost kvalitě před kvantitou. V ověřování kapes pak budete pokračovat v příštím školním roce.

V případě, že máte materiály ověřeny dříve (např. většina účastníků s materiály pracovala v  minulosti a pouze převádíte do projektové podoby), oznamte tuto skutečnost vedení projektu a můžete ve druhé polovině školního roku postupovat tak, že v první polovině workshopu si vyměníte zkušenosti a zpracujete záznamový arch ke Klokanově kapse, se kterou jste se seznámili v předchozím workshopu, a ve druhé polovině se seznámíte s kapsou další. K této variantě přistupujte pouze v případě, že většina účastníků má zkušenosti a pracovala v minulosti s Klokanovými kapsami a až po konzultaci s vedením projektu.

Prezentace a materiály k workshopům

K úvodnímu setkání použijte připravenou prezentaci. Prezentaci je však zapotřebí doplnit o některé konkrétní informace z vaší lokality (vyznačeno zeleně). Prezentaci je také možno si upravit podle potřeb a vašich zkušeností práce se skupinou.

Prezentace k cyklu workshopů – máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině ulehčují nebo naopak zatěžují.

K potřebě teorie a její zahrnutí do prezentací nechte vyjádřit účastníky CKP. Pokud potřebují si připomenout některá teoretická východiska, můžete čerpat z webových stránek projektu, metodik, které jsou v kapsách vloženy a další literatury. Pokud bude zapotřebí, může některý člen CKP připravit podklady do prezentace na příští setkání.

Kromě prezentace budete vždy při workshopech potřebovat metodiku (návod ke hře) a předlohové sešity, které jsou součástí každé Klokanovy kapsy. Tyto materiály je vhodné, aby měli účastníci z každé MŠ přineseny své. Lépe se tak s materiály seznámí, mohou si dělat poznámky apod.

Proto při ukončování jednoho cyklu, nezapomeňte účastníkům připomenout (vhodné je i upozornit do pozvánky), aby si materiály z kapsy, o které bude hovořeno příště, přinesly s sebou.

Výstupy z workshopů
  • Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa

Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa zpracováváte vždy,  když uzavíráte jeden cyklus věnovaný jedné kapse, zpravidla po 2 workshopech. Takže z tohoto druhého setkání zpracováváte oba výstupy Zápis z workshopu i Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa

Pokud daný časový úsek nebyl dostatečný, ověřování jedné kapsy prodlužujete o měsíc a tím i o jeden workshop, zpracováváte  Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa po 3 setkáních.

  • Zápis z workshopu

Zápis z workshopu – zpracováváte do šablony po každém workshopu. Šablona zápisu je pro workshopy zaměřené na tvorbu pracovních listů a činností oproti loňskému roku upravená – viz šablona zápisu.