Co je supervize?

Supervize není inspekce….

Po ukončené první etapě, kde jsme společně s Centry kolegiální podpory hledali, jak formát workshopu se supervizí uchopit a jak Vám jej přiblížit, chceme rozptýlit Vaše případné obavy a nabídnout vám supervizní návštěvu jako jednu z forem komunikace s odborným týmem.

Cílem supervizních návštěv CKP je:

  1. Vytvořit doporučení k formální stránce workshopu – přípravě prostoru, přípravě prezentace, dodržování posloupnosti povinných částí workshopu (sdělení tématu a cíle WS, práce s úkoly, které vyplynuly z předchozího WS, vedení diskuse, dosažení cíle, stanovení dalších úkolů… ).
  2. Poskytnout případné doporučení či podporu k lektorským dovednostem vedoucího či pracovníka CKP při řízení diskuse. Všímáme si i toho, zda byl všem účastníkům poskytnut adekvátní prostor k vyjádření i k dotazům, jak pracovníci CKP řídí diskusi, zda dokáží udržet účastníky workshopu u daného tématu, hlídají čas, jestli vedou workshop k určenému cíli.
  3. Zjistit, jak probíhá spolupráce s jednotlivými KoŠ (koncovými školkami) v období mezi workshopy – např. jestli zúčastněné MŠ dostávají zadání a odborné podklady k tématu mailem před workshopem, tištěné při workshopu, nebo zda CKP volí jiný způsob, jak a kdy dostávají účastníci případný zápis nebo jiné výstupy z workshopu a jak jsou stanovovány úkoly na workshop příští.
  4. Sledovat obsahovou stránku workshopu, splnění úkolů a dosažení publikovatelných výstupů.
  5. Získání zpětné vazby pro odborný tým o případných potřebách CKP a KoŠ v rámci projektu.
  6. Možnost přímého kontaktu s odborným týmem projektu, případné ujasnění principů diagnosticko – intervenčního přístupu, zodpovězení dalších odborných otázek.

Jak supervize probíhá:

Odborný garant sleduje průběh workshopu, formální i obsahovou stránku, splnění úkolů a dosažení publikovatelných výstupů, pořizuje zápis a fotografie a předává informace provozního charakteru.

Vzhledem k tomu, že témat je o jedno méně, než kolik je naplánováno workshopů, může být téma, které se má na supervizním workshopu probírat, „rozpůleno“ a člen odborného týmu může být požádán o vyjádření k tématu, zodpovídání otázek, upřesňování problematiky – a téma je možné hlouběji probrat nebo dokončit na následujícím workshopu.

WS tedy vedou pracovníci CKP, ale člena odborného týmu mohou zapojit tak, jak budou potřebovat.

Pokud si chcete dopředu domluvit, jak chcete organizačně Váš supervizní workshop vystavět, kontaktujte prosím cca týden před supervizní návštěvou odborného garanta projektu, Lucii Nečasovou, na mailu klokanovyskolky@luzanky.cz .

Dohodnete si, jak velký časový prostor chcete dát kolegyním a odbornému týmu na zodpovídání dotazů, do jaké míry chcete probrat dané téma, jestli potřebujete pomoci s nastavením systému v jednotlivých diagnostických oblastech nebo jestli potřebujete pomoc či podporu v jiné oblasti.

Po workshopu se s Vámi potřebujeme ještě alespoň na 30 minut sejít a probrat s Vámi naše pozorování a náměty, doptat se na Vaše potřeby a přání a dořešit nutné administrativní záležitosti. Počítejte tedy prosím s tím, že supervizní návštěva bude trochu delší, než běžný workshop.

Na setkání se těší

Lucie Nečasová