Jak se připravit na workshopy B

Cíle setkávání ve školním roce

Cílem prvního workshopu je zjištění výchozí situace v zúčastněných mateřských školách, tj. zda a jak diagnostika probíhá v praxi, jakou podporu by mateřské školy potřebovaly k realizaci diagnostiky, včetně toho, jak se orientovat v různých typech diagnostik.

V průběhu školního roku pak chceme na jednotlivých oblastech objasnit, proč děti diagnostikujeme, zhodnotit, zda provedená diagnostika slouží pouze ke konstatování aktuálního stavu dítěte nebo zda slouží dále jako podklad pro stimulaci a intervenci, komunikaci s rodiči, se základní školou, případně k další práci s dítětem (PPP….)

Výstupem z workshopu pak může být:

 • Mapování používaných zdrojů, aktivit, námětů
 • Sdílení zkušeností a výměna příkladů dobré praxe
 • Čerpání inspirace do výuky
 • Sdílení kvalitních pomůcek a metodik
 • Metodické zhodnocení aktivit

Prezentace a odborné podklady k workshopům

Ke každému tématu jsme pro vás připravili teoretický odborný podklad – powerpointovou prezentaci a téma také najdete zpracováno v publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku.

Doporučujeme se s nimi při přípravě jednotlivých workshopů postupně seznamovat a teoretické odborné podklady poskytovat v předstihu i koncovým školkám tak, abyste společně získali pro další workshop rámec pro sdílení těch nejlepších námětů pro práci s dětmi v právě probírané oblasti.

Prezentace k cyklu workshopů – ke každému tématu máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině budou ulehčovat nebo Vás naopak zatěžovat. Je možné je použít jako inspiraci pro prezentaci vlastní, použít jen jejich část či je použít celé tak, jak byly odborným týmem připraveny. (Doporučujeme prezentace sdílet vždy před příslušným workshopem s koncovými školkami jako jeden odborných podkladů, abyste nebyly nuceny každý workshop zahajovat powerpointovou prezentací a byla to pouze jedna z možností představení tématu).

Šablony zápisů

Pro každý workshop je připravena k doplnění šablona zápisu, ze které získáte jednak konkrétní zadání, jak si workshop naplánovat a co je cílem a výstupem, tak odkaz na další zdroje, ze kterých se na téma také můžete připravit.

Vyplněním a odesláním zápisu (kolonky Zpráva o průběhu a Výstupy) zároveň budete informovat odborný tým, jak jste dané téma pojali a společně s koncovými MŠ došli k požadovanému výstupu z workshopu. Odborný tým následně Vaše zápisy zpracuje, vytvoří ke každému tématu shrnutí, které bude následně publikovat na webu a případně Vám poskytne zpětnou vazbu k Vašim závěrům.

Úvodní workshop

Cílem prvního workshopu je seznámit účastníky s projektem Klokanovy školky, úkoly a činnostmi v průběhu školního roku (workshopy a jejich témata, oblastní setkávání) a v neposlední řadě představit jak publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku a navazující pomůcky Klokanův Kufr a Klokanovy kapsy, tak podstatu dynamické diagnostiky dítěte, která pracuje s jednotlivými přirozenými vývojovými oblastmi (motorika, řeč, pojem prostoru a času, předmatematické a matematické představy) a doplňuje tak obecné kategorie, obsažené v RVP pro předškolní vzdělávání.

K prvnímu workshopu použijte připravenou prezentaci. Prezentaci je však zapotřebí doplnit o některé konkrétní informace z vaší lokality (vyznačeno zeleně). Prezentaci je také možno si upravit podle potřeb a vašich zkušeností práce se skupinou.

Připravili jsme pro Vás i instruktážní video s Mgr. Jiřinou Bednářovou, které vysvětluje podstatu diagnosticko – intervenčního systému, se kterým pracuje publikace Diagnostika dítěte předškolního věku.

Před úvodním workshopem

 1. Seznamte se s publikací Diagnostika dítěte předškolního věku a pomůckami Klokanův kufr a Klokanovy kapsy.
 2. Shlédněte připravené instruktážní video a stanovte si, jak jej použijete. Můžete jej použít jak celé jako motivaci k projektu, tak po částech k vysvětlení jednotlivých postupů a principů diagnosticko – intervenční metody sledování a vedení dítěte.

Video má 4 části :

 • Uvedení do projektu (manažerka projektu mgr. Dominika Pudilová)
 • Vysvětlení diagnosticko – intervenční metody (mgr. Jiřina Bednářová)
 • Principy sledování dítětě při diagnosticko – intervenčním procesu (mgr. Jiřina Bednářová)
 • Ilustrace vývoje dítěte v jedné z oblastí, pojmenování diagnostických položek zvládá – nezvládá – zvládá s dopomocí (mgr. Jiřina Bednářová)

 1. Upravte si podle sebe prezentaci, vložte data workshopů vašeho CKP. Vše, co je nutné do prezentace vložit, je v prezentaci vyznačeno zeleně.
 2. Seznamte se se šablonou zápisu 1. workshopu DIAGNOSTIKA 1.

Je zpracován tak, aby Vás i kolegyně z koncových mateřských škol po jednotlivých krocích vedl celým workshopem a umožnil Vám společně dojít k prvním výstupům.

Do této šablony pak následně doplníte vlastní zápis z 1.workshopu.

Vhodné je vytisknout a rozdat (nebo po setkání elektronicky zaslat) témata oblastního setkání a jako přípravu na další workshop teoretický podklad, případně i powerpointovou prezentaci dalšího tématu.