Jak se připravit na workshopy KK

Před úvodním workshopem

Nastudujte všechny materiály:

 • Tyto úvodní informace
 • Prezentaci „Úvodní workshop“
 • Vysvětlivky a dodatky k úvodní prezentaci
 • Záznamové archy k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa; nastudujte obě verze – samotný záznamový arch; záznamový arch s vysvětlivkami
 • Prezentace k cyklu workshopů 1-2
 • Šablonu zápisu z workshopu, včetně šablony zápisu z workshopu s vysvětlivkami

Dále připravte materiály na úvodní workshop:

 • Upravte si podle sebe prezentaci, vložte data workschopů vašeho CKP. Vše, co je nutné do prezentace vložit (individuální data CKP) je v prezentaci vyznačeno zeleně.
 • Vhodné je pro každou MŠ vytisknout, posléze elektronicky zaslat záznamové archy pro ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa, aby si účastníci po zevrubném seznámení na úvodním workshopu mohli archy prostudovat
 • Vhodné je vytisknout (nebo po setkání elektronicky zaslat) témata oblastního setkání

Řazení workshopů

 • Úvodní setkání – základní informace o dění v CKP v tomto školním roce
 • Dále pak opakujete cyklus 2 workshopů zaměřených na ověřování postupů práce s jednou Klokanovou kapsou:
 • workshop: Seznámení s příslušnou Klokanovou kapsou
 • workshop: Diskuse a výměna zkušeností z práce s Klokanovou kapsou

Po ověření jedné kapsy, opakujete cyklus dvou workshopů s další kapsou.

Kapsy ověřujete v tom pořadí, jak jsou číslovány:

1) Poskládej I. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

2) Poskládej II. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

3) Rozlišuj (rozvoj zrakové diferenciace)

4) Nasměruj (rozvoj prostorové orientace)

5) Porovnávej a přiřazuj (rozvoj matematických představ)

6) Dopočítej (rozvoj matematických představ)

Při seznamování s každou Klokanovou kapsou buďte důkladní, pečlivě projděte návody. Můžete tak předejít nedorozumění a případnému nepochopení pravidel používání. V návodech jsou kromě uvedení do kontextu uvedeny informace, jak stupňovat obtížnost úkolů apod. Většinou jsou připojeny náměty na další hry a činnosti. Bez prostudování a upozornění by se pak náměty her mohly opakovat.

V případě, že dvě setkání nebudou na ověření a výměnu zkušeností k jedné kapse stačit, můžete tématu věnovat i další workshop. To znamená, že s jednou Klokanovou kapsou budete pracovat 3 workshopy. Tuto skutečnost oznamte mailem vedení projektu.

Pravděpodobně nestihnete ověřit všech šest kapes. Dejte přednost kvalitě před kvantitou. V ověřování kapes pak budete pokračovat v příštím školním roce.

V případě, že máte materiály ověřeny dříve (např. většina účastníků s materiály pracovala v  minulosti a pouze převádíte do projektové podoby), oznamte tuto skutečnost vedení projektu a můžete ve druhé polovině školního roku postupovat tak, že v první polovině workshopu si vyměníte zkušenosti a zpracujete záznamový arch ke Klokanově kapse, se kterou jste se seznámili v předchozím workshopu, a ve druhé polovině se seznámíte s kapsou další. K této variantě přistupujte pouze v případě, že většina účastníků má zkušenosti a pracovala v minulosti s Klokanovými kapsami a až po konzultaci s vedením projektu.

Prezentace a materiály k workshopům

K úvodnímu setkání použijte připravenou prezentaci. Prezentaci je však zapotřebí doplnit o některé konkrétní informace z vaší lokality (vyznačeno zeleně). Prezentaci je také možno si upravit podle potřeb a vašich zkušeností práce se skupinou.

Prezentace k cyklu workshopů – máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině ulehčují nebo naopak zatěžují.

K potřebě teorie a její zahrnutí do prezentací nechte vyjádřit účastníky CKP. Pokud potřebují si připomenout některá teoretická východiska, můžete čerpat z webových stránek projektu, metodik, které jsou v kapsách vloženy a další literatury. Pokud bude zapotřebí, může některý člen CKP připravit podklady do prezentace na příští setkání.

Kromě prezentace budete vždy při workshopech potřebovat metodiku (návod ke hře) a předlohové sešity, které jsou součástí každé Klokanovy kapsy. Tyto materiály je vhodné, aby měli účastníci z každé MŠ přineseny své. Lépe se tak s materiály seznámí, mohou si dělat poznámky apod.

Proto při ukončování jednoho cyklu, nezapomeňte účastníkům připomenout (vhodné je i upozornit do pozvánky), aby si materiály z kapsy, o které bude hovořeno příště, přinesly s sebou.

Výstupy z workshopů

 • Zápis z workshopu
 • Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa

Zápis z workshopu – zpracováváte do šablony po každém workshopu. Šablona zápisu je pro workshopy zaměřené na tvorbu pracovních listů a činností oproti loňskému roku upravená – viz šablona zápisu.

Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa zpracováváte vždy,  když uzavíráte jeden cyklus věnovaný jedné kapse, zpravidla po 2 workshopech. Takže z tohoto druhého setkání zpracováváte oba výstupy Zápis z workshopu i Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa

Pokud daný časový úsek nebyl dostatečný, ověřování jedné kapsy prodlužujete o měsíc a tím i o jeden workshop, zpracováváte  Záznamový arch k ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa po 3 setkáních.

materiály ke stažení

Prezentace, šablona zápisu, záznamové archy a další.