Náměty pro rozvoj řeči

řeč i – rovina lexikálně-sémantická a pragmatická

(vsuvka od odborného týmu projektu – poznámky psané kurzívou jsou citace Vlasty Šmardové)

011 CKP Praha, MŠ Kohoutek

„Houbičková hra“ – hra na pravdu, pomůcka: zelená a červená houbička, kterou dítě zmáčkne nebo zvedne nad hlavu podle toho, zda je výrok pravdivý (rovina porozumění, pasivní forma) či nikoliv

Pozn.: aktivuje koncentraci pozornosti pro verbální podněty, na obsah sdělení; propojuje porozumění řeči, praktické zkušenosti, dosavadní znalosti, vědomosti. Lze ji použít nejen ve smyslu porozumění řeči (posouzení správnosti či nesprávnosti tvrzení), ale také k vyjadřování (dítě by mělo obsah výroku „opravit“).

Systematická práce s Klokanovým kufrem: – využití obrázků – dítě ukáže jmenovanou věc, dítě pojmenuje ukázanou věc, seřadí obrázky podle dějové posloupnosti, vypráví podle obrázků. Podle zvoleného cíle a úkolu a vzhledem k věku dítěte vybíráme činnost a obrázky

Pozn.: Položek na rozvoj lexikálně-sémantické roviny je v Klokanově kufru celkem 43; kladně lze hodnotit, že  je paní učitelky užívají diferencovaně (podle cíle, úkolu a věku).

Pohádka o Koblížkovi

Pozn.: lexikálně sémantická rovina, 3 úrovně pro různé věkové skupiny:  Výborná nejen pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny, ale také ostatních rovin řeči (morfologické-syntaktické, foneticko-fonologické, pragmatické), splňuje požadavky na názornost (obrazová příloha, maňásci),  propojuje řeč s pohybem, s  grafomotorikou, učí děti spolupracovat. 

Velmi dobře, diferencovaně a ve správné posloupnosti jsou zpracovaná očekávání/cíle vzhledem k věku (např. pro věk 3-4 roky poslouchat s porozuměním, pojmenovat, co je na obrázku; pro věk 4-5 let spontánně vyprávět podle obrázku, sestavit dějovou posloupnost pohádky a popsat ji; pro věk 5-6 let interpretovat pohádku bez obrázkového doprovodu, umět zpaměti kratší text). To, jak paní učitelky popisují práci s tímto příběhem svědčí o jejich kreativitě, maximálním využití námětu, a také o „vědomém“ propojení diagnostiky s praxí. Obdobným způsobem se dá pracovat i s jinými známými příběhy.

Citlivě vedený ranní komunikační kruh – (využití podsedáků – molitanové květiny v kruhu), délku komunikace korigujeme pomocí „kouzelných“ předmětů (kamínek, mušlička, plyšák) a střídání v komunikaci napomáhá kolování „kouzelného“ předmětu, děti nenutíme do hovoru, zpočátku mohou kamínek jen pohladit a učí se naslouchat, později se také třeba připojí, učitelka vhodně podněcuje komunikaci otázkami.

Pozn.: Při ranním komunitním kruhu kolegyně akceptují individuální možnosti jednotlivých dětí (nenutí do hovoru, komunikaci pouze podněcují; některé děti jsou nesmělé, případně nemají dostatečně rozvinutou slovní výbavu, mluvní pohotovost a obratnost – nucení by je mohlo uvádět do tenze, stresu…; účast v komunitním kruhu jim na druhou stranu dodává pocit, že jsou součástí společenství, učí se sledovat, naslouchat, respektovat řadu, mohou  si obohacovat pasivní i aktivní zásobu).

041 MŠ Horní Bříza

Projekt – Rok s myškou – Každý týden v pátek si po domluvě s rodiči vezme jedno dítě domů na víkend plyšovou myšku a kroužkový šanon – „třídní kroniku“. Do kroniky rodiče napíší, co dítě s myškou prožilo, text obohacují mnoha fotografiemi ze společných víkendových dobrodružství. V pondělním ranním kruhu dítě vypravuje zážitky z víkendu s myškou.

Pozn.: Mimořádným kladem je, že se jedná o jakýsi rituál na který se jde těšit a následně vyprávění „vlastního příběhu“ podporuje vědomí vlastní hodnoty, důležitosti, sebevyjádření, sdílení s ostatními. Text psaný rodiči, fotodokumentace, a užití plyšáčka jako prostředníka ke komunikaci pomáhají komunikačně méně zdatným dětem. A navíc projekt pěkně propojuje rodinu s MŠ, aktivizuje rodiče k tomu, aby s dítětem něco podnikli, prožili.

061 ZŠ a MŠ Liběšice

Kniha Svět naruby –  ATAK. Svět naruby. 1. Praha: BAOBAB, 2014. ISBN 978-80-87060-86-5.
Lev lhostejně pozoruje hlídače v kleci, zajíc s flintou honí myslivce po lese, miminko krmí svou maminku, lední medvěd se vyjeveně prochází džunglí… Kniha upoutá i velké čtenáře svými alegorismy a humorem. (Kniha bez písmen)

Pozn.: rozvíjí a propojuje logické  myšlení, řeč s dosavadními zkušenostmi, vědomostmi a znalostmi dítěte. Absurdity děti pobaví a motivují je.

Kniha Jak zvířata spí – DVOŘÁK, Jiří. Jak zvířata spí. 1. Praha: Baobab, 2014. ISBN 978-80-89060-87-2
Atlas spících zvířat s ilustracemi. Jak zvířata vypadají, co dělají, co potřebují, na co myslí v čase spánku a čerpání sil? Některé spí pořád a některé skoro vůbec, jedno spí pod vodou a jiné na jedné noze, jedno ve sněhu a jedno v horké poušti…

Pozn.: motivace zvířátky bude děti podněcuje k volnému vyjádření.  

Kniha Čertice Dorka – SMOLÍKOVÁ, Klára. ČERTICE DORKA nechytej mě za slovo. 1. Praha: PASPARTA Publishing, 2016. ISBN 978-80-88163-27-5
Rozverná knížka čtenářům představí známá rčení, přirovnání a ustálená spojení, která v dětských očích mohou nabývat zcela jiných významů. Když utíká mléko, vidí ho děti stejně jako Dorka pelášit po cestičce. Kdo vzal nohy na ramena, si ty nohy opravdu zavěsil.

Pozn.: rčení, přirovnání a ustálená spojení jsou výborná pro uvědomování si významů slov, charakteristických znaků a vlastností konkrétních věcí, k verbálně-logickému myšlení…

071 MŠ Sluníčko Turnov

Pohádky a hudba v logopedické prevenci,  autorka Mgr. Jana Prokešová

Pozn.: Cenný soubor námětů, které se zdaleka nevěnují pouze logopedické prevenci,  velmi cenná je zejména skutečnost, že jde o námětový soubor pro společnou práci rodičů s dětmi, který obsahuje i správná metodická doporučení.

081 Mateřská škola Slunečnice, Hradec Králové

Pohádka o Koblížkovi, návrh aktivity (společná příprava)

Pozn.: Až po dramatizaci pohádky jsou náměty vhodné pro rozvoj uvedené roviny řeči. Vedou dítě k  záměrnému naslouchání, zapamatování si, plynulému  vyjadřování, uvědomování si posloupnosti, upevňují gramatickou strukturu řeči. Námět je výborně a velmi komplexně zpracován včetně precizní práce se zdroji a vizuálním sjednocením pomůcek.

111 MŠ Lentilka, Brno 

„Povídám, povídám pohádku“ – příprava na zaměstnání

Pozn.: Pohádky dle atributů Pohádky dle atributů – velmi dobrá hra, která děti aktivuje k přemýšlení, k vyjadřování.
Vyprávění pohádky „Červená Karkulka“  : výborné je několik variant použití, které rozvíjí myšlení, respektive řeč (vyprávění, dějová posloupnost, logické myšlení).

102 MŠ Ořechov

O slepičce a kohoutkovi – příprava na zaměstnání

Pozn.: Bezvadné jsou také dvě varianty, tj. pro mladší a starší děti. Mladší děti mají podporu ve společném seřazení obrázků a poté společném „přeříkání“. Na starší děti jsou již kladeny větší nároky (skládají  a vyprávějí samostatně); tím je podporováno uplatnění jejich autonomie a kompetence. Kvalitativně nejobtížnější variantou by mohlo být seřazení obrázků a poté jejich zakrytí (děti by již vyprávěly pohádku bez bezprostřední opory v obrázcích).

142 MŠ Vizovice

Jedeme do ZOO – aktivita na rozvoj řeči

Pozn: „Jedeme do Zoo“ je velmi zdařile, smysluplně využitá pro rozvoj lexikálně-sémantické a pragmatické roviny řeči. Práce v centrech aktivit se mi mimořádně líbí (dodává jasnou strukturu v uspořádání prostředí, velikosti skupiny, náplni činnosti…).

 

řeč II – rovina morfologicko-syntaktická a foneticko-fonologická

011 CKP Praha, MŠ Kohoutek

Sluchová diferenciace:

„Na ozvěnu“ děti vymýšlí slova a učitelka je ozvěna. Slovo řekne stejně, nebo odlišně. Děti mají poznat změnu hlásky.

Sluchová analýza a syntéza:

Didaktická hra „Rýmovací drak“ dítě hledá obrázky, které se rýmují a dává je k ocasu draka do prázdných čtverců, až je ocas draka zaplněný, pojmenuje znovu všechny obrázky a určí, zda se opravdu všechny rýmují.

Další varianta: hrajeme s rýmujícími se obrázky pexeso (5-6 let).

Aktivita s rozpočítadlem Liška-šiška-pampeliška…

Pozn.: skupinová práce s různými úrovněmi zadání, drobná, ale velmi pěkná aktivita s jasně stanoveným zadáním obtížnosti úkolu dle věku.

051 MŠ Divadelní náměstí Cheb

Kozlíkův nákup

  • zvládnout záznam krátké rytmické struktury
  • podoblast –vnímání rytmu
  • rytmická hra na tělo

111 MŠ Lentilka, Brno 

Cesta domů   –  hra s dechovým cvičením

Popis: nakreslený domek a k němu zvlněná cesta, obrázek je zalaminovaný. Dítě dostane kousek vaty nebo malou lehkou kuličku a musí ji po cestě dofoukat do domečku (může foukat buď přímo, přes slámku)

Logopedická dráha – plnění jednotlivých úkolů zaměřených na foneticko – fonologickou rovinu řeči

022 MŠ Vestec

Náměty na pomůcky a aktivity

Pozn.: Všechny tři uvedené pomůcky („Různé zvuky světa“, „Hrošík logopedík“, „Sluchové pexeso“) jsou bezvadné. CD „Jazyk a řeč“ je také jako doplňující aktivita jistě přínosem pro práci s dětmi.

„Pomůcky za pár kaček“ svědčí o kreativitě paní učitelek; a také o tom, že ne všechno se musí kupovat hotové.