DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).


Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro stimulaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, jeho možností, konkrétní životní a sociální situace. Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad pro míru obtížnosti zadávaných podnětů.


Obsah kurzu:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, následně přináší konkrétní náměty v různých stupních obtížnosti pro rozvoj jednotlivých oblastí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.


Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí stimulace, intervence


Během 2 dnů probereme následující bloky:


 • Blok č. 1: AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY

 • Blok č. 2: VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

 • Blok č. 3: MOTORIKA: jemná motorika, grafomotorika

 • Blok č. 4: ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

 • Blok č. 5: PROSTOROVÁ ORIENTACE

 • Blok č. 6: ORIENTACE V ČASE

 • Blok č. 7: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

 • Blok č. 8: ŘEČ

 • Blok č. 9: FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ

 • Blok č. 10: SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, SEBEOBSLUHA, HRA


Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:


 • Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)

 • Klokanův kufr (Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.)

 • Klokanovy kapsy (BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014.)