ROZVOJ ŘEČI, FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ (ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací řeči ve všech jejích rovinách. Důraz při stimulaci v jednotlivých rovinách je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem úrovně řeči na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti řeči. Součástí kurzu je výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.


Obsah kurzu:


ÚVOD


 • čtenářská pregramotnost, specifika v jednotlivých oblastech vývoje

 • propojení matematické, čtenářské a dalších pregramotností a gramotností

 • řeč jako základ myšlení, souvislosti s vývojem dalších oblastí – prostorové, zrakové vnímání…

 • potřeba komplexního, uceleného pohledu na dítě, propojenost a podmíněnost schopností a dovedností každého dítěte


ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST


 • předpoklady pro čtení, psaní – vliv na čtenářskou pregramotnost a gramotnost

 • vztah ke čtenářství – možnosti podpory


VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ŘEČI


 • vliv jednotlivých schopností a dovedností (motorika, zrakové, sluchové zpracování vjemů…) na vývoj řeči

 • vliv sociálního prostředí na vývoj řeči

 • úloha MŠ, možnosti pedagoga


ŘEČ – JAZYKOVÉ ROVINY ŘEČI


 • rovina lexikálně sémantická

 • rovina morfologicko – syntaktická

 • rovina pragmatická

 • foneticko-fonologická rovina


ROVINA LEXIKÁLNĚ SÉMANTICKÁ – šíře slovníku a porozumění řeči


 • základní diagnostika řeči v rovině lexikálně sémantické

 • principy rozvoje slovní zásoby, chápání pojmů od pasivní roviny řeči (porozumění slovům) po aktivní rovinu (používání řeči)

 • budování slovníku v souvislostech, vedení k slovně logickým strukturám řeči od nadřazených pojmů (kategorizace) po vyšší slovně logické struktury – uvažování, usuzování

 • pojmy související s budováním pojmu přirozeného čísla.

 • základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku

 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe


ROVINA MORFOLOGICKO – SYNTAKTICKÁ – tvarosloví, větná stavba řeči


 • základní diagnostika řeči v rovině morfologicko – syntaktické

 • systematické podporování užívání slovních druhů, správné tvarosloví podpora větné stavby

 • základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku (zejména dysgramatismy v řeči)

 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe


ROVINA PRAGMATICKÁ – užití řeči v praxi


 • základní diagnostika řeči v pragmatické rovině

 • řeč v sociálním kontextu

 • verbální komunikace

 • neverbální komunikace


FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA – fonologické uvědomování, výslovnost řeči


 • fonetická rovina – fonematický sluch, artikulace. Seminář se nezaměřuje na výslovnost jednotlivých hlásek.

 • fonologická rovina – fonologické uvědomování

 • vztah se čtením a psaním

 • uvědomování si částí slov, slabiky, hlásky

 • výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe


Získané kompetence:


 • Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti řeči.

 • Účastník se orientuje ve sledovaných oblastech, zná principy jejich vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích řeči.

 • Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj řeči a fonologického uvědomování neodpovídá věku.