ROZVOJ ZRAKOVÉHO A PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ, ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DÍTĚTE (MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematických představ u předškolního dítěte. Důraz při stimulaci v jednotlivých oblastech je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v dané oblasti. Součástí kurzu je výměna nápadů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.


Obsah kurzu:

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.


ÚVOD

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE

PROSTOROVÁ ORIENTACE

ORIENTACE V ČASE

ŘEČ

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY


Získané kompetence:


  • Účastník umí získávat a využívat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematických představ pozorováním i přímou prací s využitím konkrétních pomůcek.

  • Účastník se orientuje ve sledovaných oblastech, zná základní principy jejich vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti

  • Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku