SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI NA POLI ROZVOJE DÍTĚTE

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je zamyslet se nad hledáním cest k naplnění požadavků RVP týkajících se spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání.
Seminář je zamyšlením nad spoluprací školy a rodiny tak, aby dítě mělo nasyceny základní potřeby, a to doma i ve škole.

Záměrem semináře je posílit a upevnit funkční mechanismy vedoucí ke spolupráci školy a rodiny a hledat možnosti k navození změny tam, kde není dosaženo cílů zúčastněných stran.


Obsah kurzu:


Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči.
Jeho cílem je pozitivní interakce mezi rodinou a učitelem, vybudování dobrých vztahů založených na důvěře a vzájemném respektu.
Strategie používané pro práci s dítětem, pro podporu jeho vývoje budou efektivnější, pokud učitelé budou spolupracovat s rodiči.
Ústředním tématem jsou tedy rodič a škola jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení. Za předpokladu pozitivního vztahu jsou tito partneři poté schopni snáze nalézt řešení, se kterými obě strany souhlasí a která jsou jednoznačně ve prospěch dítěte.

Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních kazuistik účastníků, příklady dobré praxe a to v každém v následně uvedených bloků.

Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku.


  • Blok č. 1: RVP KE SPOLUÚČASTI RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

  • Blok č. 2: NAPLNĚNÍ VZÁJEMNÝCH OČEKÁVÁNÍ

  • Blok č. 3: PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACI

  • Blok č. 4: KDYŽ SE SPOLUPRÁCE NEROZVÍJÍ PODLE OČEKÁVÁNÍ

  • Blok č. 5: FORMY SPOLUPRÁCE A RODINOU

  • Blok č. 6: SHRNUTÍ