Základní informace


Název projektu: Klokanovy školky

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564

Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Výzva: č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Částka: 17 059 098, 99 Kč

Realizátor: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace


Anotace: Projekt Klokanovy školky podpořil vzájemné učení MŠ síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Prohloubil dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinesl ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.


Realizační tým:

Mgr. Dominika Pudilová, manažer

PaedDr. Lucie Nečasová, odborný garant

Mgr. Jiřina Bednářová, metodik

Ing. Hana Procházková, finanční manažer

Bc. Anna Pekařová, odborný pracovník

Mgr. Jana Bednářová, odborný pracovníka

Jana Höklová, odborný pracovník


Cíle projektu:

  • Vytvořit „Centra kolegiální podpory a vzájemného učení“ (CKP)

  • Vytvořit síť spolupracujících mateřských škol

  • Sdílení zkušeností, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirace do výuky

  • Zaměření na témata:

Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání, Individualizace vzdělávání v MŠ

  • Práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr

  • Ověřování pomůcek Klokanovy kapsy

  • Vznik a ověření nových pracovních listů k pomůckám a k tématům projektu