Prezentace a odborné podklady k workshopům

Milá Skupino A 🙂

Dnes je 30. dubna 2020 a náš projekt se nezadržitelně blíží ke svému závěru.

Ačkoliv nás zasáhla situace spojená s hrozbou onemocnění COVID-19 a ze dne na den jsme se tak museli vypořádat s naprosto novými výzvami, stále je naším cílem úspěšně projekt dokončit.

Jedním z hlavních výstupů projektu budou pracovní listy, na kterých jste delší dobu se svými koncovými školkami pracovali.

Mgr. Jiřina Bednářová, metodik projektu, pečlivě prošla a pročetla vše, co jste zasílali a ověřovali. Na základě těchto materiálů vytvořila soubor pěti sad, které budeme finálně tisknout a prezentovat. Výběr volila podle vhodnosti použití, tématu a také podle toho, jak jste si vy, CKP, vybírali pracovní listy k ověření.

Některé pracovní listy však nemají dostatečný počet ověření. Proto spoléháme na vás, že v rámci své činnosti na zbývajících workshopech pracovní listy doověříte.

CO BUDETE OVĚŘOVAT?

Odkaz, kde najdete pracovní listy, ze kterých si můžete vybírat, je zde:

Pracovní listy na ověřování část 2

Další pracovní listy budou ještě doplněny, jakmile budou zpracovány ilustrátorem.

Se srdečným pozdravem za celý projektový tým,

Dominika Pudilová


JAK MÁ WORKSHOP PROBÍHAT?

Jako tip si dovolím citovat zkušenosti dvou našich CKP:

Příklad „jak ověřovat“ z CKP 081 Hradec Králové – Mgr. Renáta Bašová

Po společné domluvě jsme se rozhodli, že začneme s ověřováním PL a činností z oblasti ORIENTACE V PROSTORU. Paní učitelky si samy vybíraly náměty z této oblasti, které je zaujaly. Tímto způsobem jsme si mezi sebou jednotlivé náměty rozdělili a během tohoto měsíce je budeme ověřovat přímo při práci s dětmi v našich školkách. V rámci praktické části WS jsme si vyzkoušeli ověřování PL v praxi, pro tuto společnou práci jsem vybrala Záznamový arch“ Květiny“ s přiloženým PL. Během ověřování jsme pracovali ve dvou skupinách a výsledky našeho ověřování posléze společně konzultovali.
Paní učitelky měly možnost si prakticky vyzkoušet práci se Záznamovým archem k ověřování postupů práce s pracovním listem. Projevily zájem tento PL ověřovat s dětmi v jejich školkách. Každá KoŠ bude tedy ověřovat vybrané 3-4 PL (činnosti) + všichni PL Květiny. Záznamové archy s vybranými pracovními činnostmi – pracovní listy jsem kolegyním zaslala e-mailem. Na ověřování máme celý měsíc. Na následujícím WS si rozebereme, jak ověřování probíhalo atd. a po skončení WS zadáme termín, do kdy budou zaslány vyplněné Záznamové archy k ověřování postupů práce s pracovním listem/činností.

Příklad „jak zhodnotit záznamové archy“ z CKP 121 – Mgr. Hana Kretková

Účastnice si dovezly na WS ověřené činnosti a pracovní listy – vyhodnotily náměty velmi pozitivně, čerpaly z nich ve svých třídách, těší se na další. Účastnice byly rozděleny do třech skupin – každá skupina měla jednu činnost nebo pracovní list, u kterého měly diskutovat, jakým způsobem probíhalo ověřování, v čem se shodly ohledně nastavení záznamových archů (ve kterých položkách označily +, kde bylo potřeba navrhovat změnu). Výstupy z jednotlivých skupin následně prezentovaly před ostatními. Po krátké uvolňující aktivitě se rozjela diskuse ohledně toho, jaké „nadstavby“ si účastnice vymyslely pro své třídy v rámci ověřovaných činností a předávaly si navzájem inspiraci a zkušenosti.

Nechám dále na vás, jak k workshopům přistoupíte. Ostatní zůstává nezměněno.

VŽDY NÁM PO SKONČENÍ WORKSHOPU ODEVZDEJTE:

 • ZÁPIS + PŘÍLOHY (záznamové archy, nákresy, apod.)
 • PREZENČNÍ LISTINU
 • 2-3 FOTKY
 • VYÚČTOVÁNÍ

PODKLADY K WORKSHOPŮM KE STAŽENÍ 

Šablona zápisu a prezentace jsou stále v obecné variantě. Používejte je celý školní rok. V odkaze najdete i záznamové archy na ověřování pracovních listů a činnosti.


další teoretické materiály

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti


Pro přehled a úplnost jsou zde zobrazeny i informace k předchozímu školnímu roku.

2. WORKSHOPY SKUPINA a (2018/2019)

Cíl setkávání ve školním roce 2018/2019
 • Navázat na výměnu zkušeností z minulého roku
 • Vytvoření pracovních listů či činností zaměřených na vybrané oblasti
 • Prohloubit vědomosti a dovednosti zúčastněných ve vedení diagnosticko-stimulačního a diagnosticko-intervenčního procesu u předškolních dětí

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze vytvořit pracovní list či námět činnosti s určitou motivací, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.
Tvorba pracovních listů je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti dítěte očekáváme, na co navazujeme.

Pracovní list vede k uvědomování si a vyhodnocování průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit. Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnosticko – stimulační a intervenční proces.

Řazení workshopů
 • Úvodní setkání – základní informace o dění v CKP v tomto školním roce
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma

Pořadí témat je stanoveno.

V případě, že tři setkání nebudou na vytvoření materiálů jednoho tématu stačit, můžete tvorbě materiálů věnovat i další workshop. Tuto skutečnost oznamte mailem a zápisem z workshopu vedení projektu. Možná tak nestihnete všechna tři témata, ale v tomto školním roce pouze dvě. Dejte přednost kvalitě před kvantitou.

V případě, že máte materiály hotovy dříve (např. jste je měli vytvořeny a ověřeny v minulosti a pouze převádíte a diskutujete do projektové podoby), oznamte tuto skutečnost vedení projektu a můžete si ke konci roku po konzultaci s vedením projektu zvolit čtvrté téma, na které budete zpracovávat materiály.

prezentace

Prezentace k cyklu workshopů – máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině ulehčují nebo naopak zatěžují. Vezměte však v potaz, že času na diskusi k jednotlivým pracovním listům a činnostem je poměrně málo. Pokud byste měli vložené návrhy v prezentaci, všichni účastníci by je mohli sledovat zároveň a lépe tak diskutovat. Předpokladem je však zaslání elektronických verzí od jednotlivých účastníků a vložení do prezentace.

K potřebě teorie a její zahrnutí do prezentací nechte vyjádřit účastníky CKP. Pokud potřebují si připomenout některá teoretická východiska, můžete čerpat z webových stránek projektu a další literatury. Pokud bude zapotřebí, může některý člen CKP připravit podklady do prezentace na příští setkání.

Výstupy z workshopů
 • Pracovní listy nebo náměty k činnostem

Vznik a ověření pracovních listů rozvíjejících jednu z vybraných oblastí schopností, dovedností

Popřípadě vznik a popis dalších pracovních činností rozvíjejících danou oblast, např.:

 • náměty zaměstnání
 • skupinové hry
 • deskové hry

Maximální počet materiálů 1 CKP na jedno téma (práce za 3 workshopy)

 • Pracovní listy, činnosti k publikování (max. 5)
 • Pracovní listy, činnosti ke sdílení (max. 10)

Samozřejmě materiálů může být i méně. Pokud jich máte více, navazují na sebe, nebo se vám zdají významně přínosná, konzultujte s vedením projektu.

Pracovní listy i náměty k činnostem musí být autorské.

Jak si vysvětlit požadavek na autorské zpracování? Znamená to, že námět je váš nápad. Neznamená to však, že jste nikdy nic obdobného neviděli. Možná, že jste se s něčím obdobným setkali, s některým listem či hrou s dětmi pracovali, ale postupně jste měli potřebu materiály přizpůsobit, přetvořit, doplnit apod., možná, že pak časem se námět stal úplně jiným materiálem a pak je vše v pořádku. Ale nelze vzít např. pracovní list a změnit hrušky za jablka, nebo nechat modrá trička přebarvit na zelená, pak se nejedná o autorství.

 • Zápis z workshopu

Zpracováváte do šablony po každém workshopu. Šablona zápisu je pro workshopy zaměřené na tvorbu pracovních listů a činností oproti loňskému roku upravená – viz šablona zápisu. V závěru je nutný seznam, kdo a na kterém materiálu pracuje. Tento seznam se v průběhu cyklu 3 setkání doplňuje a upravuje. Je to pracovní verze zaznamenávání průběhu tvorby materiálů.