Témata workshopů

Workshopy jsou stěžejním prvkem projektu Klokanovy školky. Mají být prostředkem pro sdílení zkušeností a názorů mezi pedagogy mateřských škol a dopomoci tak ke zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi.

Každý školní rok zapojíme nová Centra kolegiální podpory, které budou v průběhu roku pořádat 10 workshopů na témata, která jsou dobrým námětem pro další spolupráci mateřských škol.

Diagnostika dítěte předškolního věku

Téma sledování vývoje dítěte, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech se bude prolínat všemi workshopy.

MOTORIKA

Dítě, vstupující do mateřské školy, bývá vybaveno základními pohybovými dovednostmi a návyky. V průběhu předškolní docházky by se měla přirozeně zdokonalovat jeho pohybová koordinovanost. Workshopy budou na motoriku zaměřené dva. Jeden se bude věnovat motorice hrubé a druhý motorice jemné.

MATEMATIKA

Výkony v matematice do určité míry závisejí na celkových rozumových předpokladech. Dobrá intelektová kapacita však nemusí automaticky znamenat úspěšnost v matematice. Je zapotřebí vzít v potaz a rozvinout profil schopností, které se významnou měrou promítají do matematických dovedností. Nerozvinutí těchto funkcí může negativně ovlivňovat nejen matematiku, ale i nabývání dovedností číst a psát, zpracování vjemů z okolního světa a ztížit adaptaci na nové situace a prostředí.

ŘEČ I – ROVINA LEXIKÁLNĚ-SÉMANTICKÁ A PRAGMATICKÁ

Řeč má pro vývoj jedince mimořádný význam, ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání, učení, jeho orientaci a fungování v lidském společenství. Z tohoto hlediska je nutné porozumění řeči. Aby dítě mohlo sdělit, co myslí, cítí, co chce nebo nechce, dát najevo a posléze uspokojit svoje potřeby, musí se umět vyjádřit. Řeč je důležitá pro utváření sociálních vztahů, chování a postavení ve skupině.

ŘEČ II – rovina morfologicko-syntaktická a foneticko-fonologická 

Předškolní dítě by mělo užívat všechny druhy slov, běžně mluvit ve správně formulovaných větách a souvětích; v řeči by se již neměly objevovat neobratnosti v tvarosloví nebo větosloví. Neméně důležitá je i správná výslovnost a fonologické uvědomování. Dítě, které má omezený nebo nedokonalý vývoj řeči zejména v těchto dvou rovinách, je více ohroženo potížemi při osvojování si čtení a psaní.

Prostor a čas

Vnímání prostoru, zpracování a zapamatování si prostorových vztahů má významný přínos pro mnoho činností. Úzce souvisí s vnímáním tělesného schématu, vzájemně se ovlivňují a spolupodílejí na koordinaci pohybů. Cílem workshopu zaměřeného na vnímání prostoru a času je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji orientace v prostoru a čase.

ZRAK

Zrakem dítě přijímá velké množství podnětů, je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Záměrem workshopu zaměřeného na zrakové vnímání je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji zrakového vnímání.