Témata workshopů

Workshopy jsou stěžejním prvkem projektu Klokanovy školky. Mají být prostředkem pro sdílení zkušeností a názorů mezi pedagogy mateřských škol a dopomoci tak ke zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi. V průběhu roku proběhne 10 workshopů na tyto témata:

Diagnostika dítěte předškolního věku

Téma sledování vývoje dítěte, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech se bude prolínat všemi workshopy. První dva workshopy jsou věnovány výchozím otázkám spojených s tématem diagnostiky dítěte předškolního věku. (více)

MOTORIKA

Dítě, vstupující do mateřské školy, bývá vybaveno základními pohybovými dovednostmi a návyky. V průběhu předškolní docházky by se měla přirozeně zdokonalovat jeho pohybová koordinovanost. První workshop se zaměří na hrubou motoriku a druhý se bude věnovat motorice jemné. (více)

ZRAK

Zrakem dítě přijímá velké množství podnětů, je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Záměrem workshopu zaměřeného na zrakové vnímání je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji zrakového vnímání. (více)

Prostor a čas

Vnímání prostoru, zpracování a zapamatování si prostorových vztahů má významný přínos pro mnoho činností. Úzce souvisí s vnímáním tělesného schématu, vzájemně se ovlivňují a spolupodílejí na koordinaci pohybů. Cílem workshopu zaměřeného na vnímání prostoru a času je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji orientace v prostoru a čase. (více)

MATEMATIKA

Výkony v matematice do určité míry závisejí na celkových rozumových předpokladech. Dobrá intelektová kapacita však nemusí automaticky znamenat úspěšnost v matematice. Je zapotřebí vzít v potaz a rozvinout profil schopností, které se významnou měrou promítají do matematických dovedností. Nerozvinutí těchto funkcí může negativně ovlivňovat nejen matematiku, ale i nabývání dovedností číst a psát, zpracování vjemů z okolního světa a ztížit adaptaci na nové situace a prostředí. (více)

ŘEČ I – ROVINA LEXIKÁLNĚ-SÉMANTICKÁ A PRAGMATICKÁ

Řeč má pro vývoj jedince mimořádný význam, ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání, učení, jeho orientaci a fungování v lidském společenství. Z tohoto hlediska je nutné porozumění řeči. Aby dítě mohlo sdělit, co myslí, cítí, co chce nebo nechce, dát najevo a posléze uspokojit svoje potřeby, musí se umět vyjádřit. Řeč je důležitá pro utváření sociálních vztahů, chování a postavení ve skupině. (více)

ŘEČ II

… (více)