Matematika

TÉMA WORKSHOPU


Základní matematické představy

Výkony v matematice do určité míry závisejí na celkových rozumových předpokladech. Dobrá intelektová kapacita však nemusí automaticky znamenat úspěšnost v matematice. Je zapotřebí vzít v potaz a rozvinout profil schopností (viz níže), které se významnou měrou promítají do matematických dovedností. Nerozvinutí těchto funkcí může negativně ovlivňovat nejen matematiku, ale i nabývání dovedností číst a psát, zpracování vjemů z okolního světa a ztížit adaptaci na nové situace a prostředí.

Oblasti schopností mající vliv na získávání matematických dovedností:

 • hrubá a jemná motorika
 • grafomotorika
 • zrakové vnímání
 • vnímání prostoru
 • vnímání času
 • řeč

Soubor výše popsaných schopností a dovedností tvoří základ matematické pregramotnosti, je předpokladem porozumění matematickým pojmům, symbolům a vztahům mezi nimi. Na podkladě rozvoje těchto schopností  se v průběhu vývoje vytvářejí myšlenkové postupy, kterými si dítě osvojuje pravidla, podle kterých předměty (později pojmy) porovnává, třídí, řadí, usuzuje na vztahy a osvojuje si pojem přirozeného čísla. Tyto myšlenkové procesy bývají nazývány specifické matematické schopnosti, tzn. příznačné pro rozvoj matematických dovedností.

CÍL WORKSHOPU

Záměrem workshopu zaměřeného na rozvoj matematických schopností a dovedností je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek a zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji specifických matematických schopností a dovedností.

Jedním z hlavních cílů je shromáždit příklady činností, které účastníci považují za diagnosticky přínosné, a jsou vodítkem při určování úrovně jednotlivých tzv. specifických matematických schopností a dovedností:

 • Porovnávání
 • Řazení
 • Třídění
 • Usuzování
 • Představa množství, budování pojmu přirozeného čísla

Druhým hlavním cílem je vytvoření souboru námětů rozvíjejících jednu z  výše jmenovaných oblastí s využitím osvědčených postupů i postupů, které mohou být považovány za méně obvyklé, přesto osvědčené.

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol s uvedením konkrétních tipů a návrhů na aktivity s cílem rozvíjet základní matematické představy. 

Shrnutí workshopů z oblasti matematiky zde.

Náměty a pomůcky pro rozvoj v oblasti matematických představ zde.

Doporučená literatura pro rozvoj v oblasti matematiky zde.

Pomůcky pro rozvoj v oblasti matematiky (tipy z workshopů) zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *