Shrnutí workshopů z oblasti matematiky

Workshopy zaměřené na Matematiku, které se ve školkách uskutečnily v březnu 2018, prokázaly, že pokud jsou zvyklostně nabízeny činnosti bez dostatečného stanovení cíle, není možné dobře určit, na kterou oblast či podoblast v jejich rozvoji působíme. Narazili jsme na nutnost přesně definovat podoblasti, které se u jednotlivých témat prolínají nebo jsou velmi podobné. Názorně si to můžeme představit u pojmů porovnávání a třídění (třídění podle barvy = oblast zrakového vnímání, třídění podle druhu = oblast předmatematických představ). Doporučujeme při tvorbě příprav pro jednotlivé oblasti ve školkách nepracovat jen s konkrétní činností (např. jakékoli třídění), ale činnost vždy vztáhnout k cíli (např. budování předmatematické představy – třídění dle množství, třídění dle druhu; rozvíjení zrakového vnímání – třídění dle barev). Velmi nosné je spojení aktivit pro rozvoj matematických představ s pohybem a spojením zrakové analýzy i syntézy a dále vedení dětí ke spolupráci ve skupině (011 MŠ Kohoutek). Pozitivní bylo, že si paní učitelky při práci na tématu prohlubovaly vhled do základních matematických dovedností (dělení matematických dovedností, přiřazování k věku, ujasňování základních pojmů, orientace ve vývojových škálách). Zabývaly se pracovními listy (co jimi rozvíjí a ověřují; uvědomily si, že mají ještě rezervy v respektování posloupnosti – např. tedy posloupnost podřizovat vývojovému principu, nikoli běžným týdenním plánům). Užitečné bylo i podrobné seznámení s Klokanovými kapsami zaměřenými na matematické představy.

Při uvádění zdrojů byly nejčastěji uváděny materiály získané prostřednictvím internetu (metodický portál RVP, Pinterest…), a také různé časopisy (odborné i určené pro děti). Z autorů byly pro oblast matematiky často citováni M. Kaslová, M. Hejný, ale hlavně J. Bednářová. Mateřské školky došly ke shodě, že právě metodika J. Bednářové je oporou při nastavení úrovně a zachování zásad přiměřenosti a posloupnosti, které jsou pro oblast matematiky obzvláště důležité – oproti náhodnému používání námětů z rozličných zdrojů. V přehledu jednotlivých matematických dovedností většině CKP chybí oblast geometrických tvarů, pro rozvíjení této oblasti je často doporučována pomůcka Tangram.

Praktické tipy z workshopů
(vybrané podoblasti matematické pregramotnosti)

Řazení:

 •  Pohádka Tři medvědi (sledovaným aspektem je velikost); je žádoucí rozvíjet obě roviny (pasivní i aktivní užívání pojmů).
 •  Pohádka o Červené řepě je dobře použitelná z hlediska velikosti, ale také množství; dále pak vnímání prostoru a času (první, prostřední, poslední, před, za mezi; nejdříve, potom, nakonec).


Třídění:

Vždy je třeba si uvědomovat a formulovat kritérium třídění (např. námět velikonoční vajíčka – třídění podle barvy = zrakové vnímání; ovoce, zelenina  – třídění podle druhu = předmatematické představy).

Porovnávání:

 • Hra s házecí kostkou a s reálnými předměty (031 Slavonice)
  Pomůcky: lego, dřevěné kostky, autíčka
  Pravidla: Děti hází kostkou, kolik jim padne, tolik dají kostek na sebe. Porovnávají a řadí (malý x velký), (nízký x vysoký), (menší x větší), (nižší x vyšší).


Hry k doporučení obecně:

 • Honzo vstávej: pro děti atraktivní psychomotorická hra, která opět rozvíjí více oblastí (představu množství, porozumění instrukcím, např. mravenčí, slepičí, sloní kroky…, pohybové dovednosti).
 • Molekuly: rozvíjení matematických dovedností je spojené s pohybem, s rozvojem pozornosti (děti se učí dávat pozor na moment, kdy utichne hudba a paní učitelka vykřikne číslo); dobrým nápadem je také případná vizualizace (kartičky s předkreslenými tečkami).


Témata příprav
, kterým se CKP věnovaly:

 • Porovnávání 6 x
 • Třídění (5 x)
 • Řazení (3x)
 • Představa množství (3x)
 • Tvoření skupin (2x)
 • Usuzování
 • Budování pojmu přirozeného čísla
 • Tvary

Náměty a pomůcky pro rozvoj v oblasti matematických představ zde.