Prostor a čas

TÉMA WORKSHOPU

Vnímání prostoru, zpracování a zapamatování si prostorových vztahů má významný přínos pro mnoho činností, podílí se na koordinaci pohybů, je součástí matematického, logického, technického myšlení. Významně se promítá i do čtenářských dovedností a psaní.

Představu o uspořádání prostoru a posléze pojmenovávání prostorových vztahů získáváme na základě dlouhodobých zkušeností pomocí pohybových, hmatových, zrakových a sluchových vjemů, jejich kognitivním zpracováním, pojmenováváním.

Přiměřené vnímání času a časové posloupnosti umožňuje po celý život smysluplné zacházení s časem, odpovídající organizaci práce. Ovlivní hospodaření s časem při každodenních činnostech, zautomatizování opakujících se činností, při učení, rozvržení si učiva na krátkodobé a dlouhodobější cíle apod.

Vnímání plynutí času je v předškolním věku vymezeno především událostmi, které dítě obklopují, které se pravidelně střídají.  S vnímáním plynuti času úzce souvisí vnímání časové posloupnosti, časového sledu, uvědomování si příčiny a následku, začátku, průběhu činnosti a konce.

Osvojování si pojmů ohraničujících časové úseky umožňuje lépe vnímat čas, vymezovat si časové hranice, uvědomovat si opakující se cykly, posloupnost jednotlivých činností.

Komentář odborného týmu pro Centra kolegiální podpory: 

Doporučujeme nesoustředit se na kvantitu námětů činností a literatury, ale ideálně zaměřit se na užší cíl. Užším cílem může být jedna z podoblastí daného tématu nebo budování jednoho konkrétního pojmu, popř. pojmů, které spolu úzce souvisí. U tohoto cíle se zaměřit na diagnostiku a intervenční posloupnost.

CÍL WORKSHOPU

Záměrem workshopu zaměřeného na orientaci v prostoru a čase je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a budování jednoho konkrétního pojmu, popř. pojmů, které spolu úzce souvisí.

Základní pojmy předškolního věku z oblasti vnímání prostoru:

 • pojmy nahoře, dole; navazující předložkové vazby: na, do, v; pojmy níže, výše;
 • vpředu, vzadu; navazující předložkové vazby: před, za, nad, pod, vedle, mezi; pojmy daleko, blízko;
 • vpravo, vlevo – nejprve na vlastním těle, posléze dokáže určit ve svém okolí, později určí na obrázku;
 • vpravo nahoře – dvě kritéria;
 • první, poslední; uprostřed, prostřední, předposlední; hned před, hned za;
 • pojmenování orientačních bodů v okolí včetně jejich pořadí.

Základní pojmy předškolního věku z oblasti vnímání prostoru:

 • den, noc
 • ráno, poledne, večer; dopoledne, odpoledne
 • jaro, léto, podzim zima
 • dny v týdnu – základní orientace
 • dříve, později (v souvislosti s vnímáním časové posloupnosti)
 • nejdříve, později, naposled
 • nejprve, před tím, nyní, potom
 • včera, dnes, zítra

Komentář odborného týmu pro Centra kolegiální podpory: 

Jedním z hlavních cílů je shromáždit příklady činností, které účastníci považují za diagnosticky přínosné.
Druhým hlavním cílem je vytvoření souboru námětů rozvíjejících jednu skupinu pojmů s využitím osvědčených postupů. Je možné zmapovat i ty postupy, které mohou být považovány za méně obvyklé, přesto osvědčené. 

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol s uvedením konkrétních tipů a návrhů na pomůcky a aktivity s cílem rozvíjet vnímání prostoru a času. 

Shrnutí workshopů z oblasti prostor a čas k přečtení zde.

Náměty aktivit pro rozvoj oblasti prostoru a času (vybrané příklady z CKP) zde.

Pomůcky pro rozvoj v oblasti prostor a čas (tipy z workshopů) zde.

Doporučená literatura v oblasti prostor a čas zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *