Prostor a čas

TÉMA WORKSHOPU

Vnímání prostoru, zpracování a zapamatování si prostorových vztahů má významný přínos pro mnoho činností. Úzce souvisí s vnímáním tělesného schématu, vzájemně se ovlivňují a spolupodílejí na koordinaci pohybů. Ovlivňuje orientaci v prostředí, ve kterém jedinec žije, může mít vliv na sebeobsluhu a samostatnost,  kreslení – uvědomování si vedení směru čáry, hry se stavebnicemi, mozaikami, školní dovednosti jako je čtení, psaní, počítání apod.

Představu o uspořádání prostoru získáváme na základě dlouhodobých zkušeností z více zdrojů. Významnou roli při utváření představ o prostoru hraje motorika, hmat, zrak, sluch, posléze řeč.

Prostor pomáhá uspořádávat:

  • vymezení prostoru třemi osami (horno-dolní, předo-zadní, pravo-levou)
  • vnímání částí a celku, vzájemný poměr velikostí jednotlivých částí a celků (úzce spojeno s rozvojem zrakové analýzy a syntézy)
  • odhad a zapamatování si vzdálenosti, porovnávání velikosti objektů,
  • vnímání posloupnosti objektů v prostoru, orientačních bodů, jejich uspořádání má zřejmou souvislost také s časovým vnímáním
  • pojmy první, poslední lze těžko oddělit od vnímání času, časové posloupnosti.

Osvojování si pojmů ohraničujících časové úseky umožňuje lépe vnímat čas, vymezovat si časové hranice, uvědomovat si opakující se cykly, posloupnost jednotlivých činností. Uvědomění si posloupnosti je podstatné pro rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy umožňuje smysluplné zacházení s časem, odpovídající organizaci práce, pro předjímání následných úkonů. Vede k chápání příčin a následků.

Přiměřené vnímání času a časové posloupnosti ovlivní hospodaření s časem při učení, rozvržení si učiva na krátkodobé a dlouhodobější cíle, zautomatizování opakujících se činností. Vnímání času a jeho posloupnosti je důležité i pro vnímání pořadí číslic v čísle, pořadí písmen, pro učení se abecedě, násobilce, zkrátka všude tam, kde je zapotřebí uvědomovat si a zachovávat sled pořadí.

CÍL WORKSHOPU

Cílem workshopu zaměřeného na vnímání prostoru a času je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji orientace v prostoru a čase.

Jedním z hlavních cílů je shromáždit příklady činností, které účastníci považují za diagnosticky přínosné, a jsou vodítkem při určování úrovně jednotlivých oblastí.

Druhým hlavním cílem je vytvoření souboru námětů rozvíjejících jednu z oblastí  s využitím osvědčených postupů i postupů, které mohou být považovány za méně obvyklé.

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupem workshopu bude jednak souhrn zdrojů, které se při diagnostice a rozvoji vnímání prostoru a času osvědčují a také konkrétní návrhy rozvoje jedné z oblastí. Tyto výstupy budou poskytnuty ostatním CKP jako jeden z námětů sdílení.

Napsat komentář