Řeč II – rovina morfologicko-syntaktická a foneticko-fonologická

TÉMA WORKSHOPU

Předškolní dítě by mělo užívat všechny druhy slov, běžně mluvit ve správně formulovaných větách a souvětích; v řeči by se již neměly objevovat neobratnosti v tvarosloví nebo větosloví. Neméně důležitá je i správná výslovnost a fonologické uvědomování. Dítě, které má omezený nebo nedokonalý vývoj řeči zejména v těchto dvou rovinách, je více ohroženo potížemi při osvojování si čtení a psaní.

Jazykové roviny řeči

  • lexikálně-sémantická
  • morfologicko-syntaktická
  • pragmatická
  • foneticko-fonologická
Morfologicko-syntaktická rovina

Tato rovina řeči se týká užívání jednotlivých slovních druhů, ohýbání slov (časování, skloňování), tvoření vět a souvětí. Po čtvrtém roce již dítě obvykle užívá všechny druhy slov, mluví běžně ve větách a souvětích. Do čtyř let považujeme dysgramatismy tj. neobratnosti v tvarosloví či větosloví, za fyziologické. Pokud přetrvávají ve větším rozsahu i později, mohou již signalizovat pozvolnější vyzrávání v řeči, případně v celkovém mentálním vývoji.

Foneticko-fonologická rovina

Jde o tvorbu hlásek a jejich funkci v řeči (fonetika je nauka o tvorbě hlásek ve zvukovém ústrojí, jejich šíření a vnímání; fonologie je nauka o funkci hlásek).

Tato rovina zahrnuje výslovnost jednotlivých hlásek a vědomou dovednost – fonologické uvědomování – jedince členit slova na jednotlivé hlásky (fonémy) a manipulovat s nimi.

V českém prostředí se pro tuto rovinu či její části používají různé termíny: fonologické uvědomování, fonematické povědomí, fonematický sluch, sluchové vnímání, sluchová percepce. Touto terminologií jsou pojmenovávány z velké části shodné oblasti schopností a dovedností  – zpracování nejmenších jednotek řeči (hlásek, slabik).

Aby dítě mohlo začít číst a psát, musí porozumět tomu, že grafémy psaného jazyka (písmena) reprezentují fonémy (hlásky) jazyka mluveného. Tento vývojový krok znamená pochopit vztah mezi hláskami a písmeny. Od této chvíle může dítě začít dekódovat, tj. převádět grafickou podobu řeči na mluvený kód (čtení) a naopak, řeč kódovat na její psanou podobu (psaní)

Fonologické uvědomování (sluchové vnímání) zahrnuje podoblasti:

  • rozlišení figury a pozadí
  • sluchová diferenciace
  • sluchová analýza a syntéza
  • sluchová paměť

CÍL WORKSHOPU

Záměrem workshopu zaměřeného na řeč, rovinu řeči foneticko-fonologickou je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a budování uvedených rovin řeči.

Doporučujeme nesoustředit se na kvantitu námětů činností a literatury, ale ideálně zaměřit se na užší cíl.

Užším cílem může být:

  • budování konkrétního pojmu, např. hry se slovy zaměřené na tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček); hry se slovy zaměřené na stupňování přídavných jmen (malý – menší – nejmenší) apod.
  • budování pojmů, které spolu úzce souvisí, např. náměty a hry rozvíjející sluchovou analýzu a syntézu apod.

U tohoto cíle se zaměřit na diagnostiku a intervenční posloupnost.

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol s uvedením konkrétních tipů a návrhů na aktivity s cílem rozvíjet řeč. V tomto případě výstupy reflektují Řeč I a Řeč II dohromady. 

Shrnutí workshopů z oblasti řeči (včetně doporučení pro CKP) zde.

Náměty pro rozvoj řeči, obohacené o komentáře PhDr. Vlasty Šmardové, psycholožky a spoluautorky Diagnostiky dítěte předškolního věku zde.

Doporučená literatura k oblasti řeči zde.

Pomůcky pro rozvoj v oblasti řeči zde.