Řeč I – rovina lexikálně-sémantická a pragmatická

TÉMA WORKSHOPU

Řeč má pro vývoj jedince mimořádný význam, ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání, učení, jeho orientaci a fungování v lidském společenství. Z tohoto hlediska je nutné porozumění řeči. Aby dítě mohlo sdělit, co myslí, cítí, co chce nebo nechce, dát najevo a posléze uspokojit svoje potřeby, musí se umět vyjádřit. Řeč je důležitá pro utváření sociálních vztahů, chování a postavení ve skupině.

Předškolní dítě by mělo řeči dobře rozumět, a to nejen v okruhu běžného hovoru, ale také chápat výklad, zadání při hrách, strukturovaných činnostech, pochopit děj příběhů, pohádek. Mělo by mít věku přiměřenou slovní zásobu, úměrně věku vyjádřit svoje myšlenky, pocity, prožitky, popsat děj, situaci, událost; sledovat a převyprávět příběh; vést smysluplný dialog – dodržovat základní pravidla konverzace, jako je věnovat pozornost, respektive naslouchat druhému, počkat až druhý domluví, adekvátně odpovídat na dotazy, ptát se.

Řeč stává prostředkem komunikace, dorozumívání, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí. Postupně se stává také nástrojem myšlení (kolem dvou let se řeč a myšlení prolnou, vzájemně se ovlivňují a podmiňují, řeč se stává intelektuální a myšlení verbálním).

Jazykové roviny řeči

  • lexikálně-sémantická
  • morfologicko-syntaktická
  • pragmatická
  • foneticko-fonologická

Lexikálně-sémantická rovina

Jedná se o pasivní a aktivní slovník, tj. o porozumění řeči (perceptivní složku) a vyjadřování (expresivní složku).

Zahrnuje porozumění řeči v okruhu běžného hovoru, zároveň také chápání instrukcí, výkladu, pojmů, sdělení, vyprávění. Patří sem rovněž obecná úroveň vyjadřování (aktivní slovní zásoba), souvislé a smysluplné pojmenování toho, co dítě myslí, vnímá, prožívá; definování pojmů; popis obrázku, události, situace, samostatné vyprávění; chápání a užívání nadřazených a podřazených pojmů, antonym (protikladů), synonym (slov podobného významu), homonym (slov stejného zvuku, ale různého významu).

Pragmatická rovina

Touto rovinou rozumíme užití řeči v praxi, jde o rovinu sociálního uplatnění – do popředí vstupují sociální aspekty komunikace.

Jedná se o takové dovednosti, jako je například vyžádání nebo oznámení informace, vyjádření vztahů, pocitů, prožitků, událostí; zahrnuje také tzv. regulační funkci řeči (tj. pomocí řeči dítě dosahuje cíle, usměrňuje sociální interakce) a tvoření dialogu (střídání role naslouchajícího a mluvícího, udržování tématu hovoru). Součástí této roviny je rovněž užívání prvků neverbální komunikace, jako je mimika, gestikulace a zejména oční kontakt.

CÍL WORKSHOPU

Záměrem workshopu zaměřeného na řeč, rovinu lexikálně-sémantickou a pragmatickou je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a budování uvedených rovin řeči.

Doporučujeme nesoustředit se na kvantitu námětů činností a literatury, ale ideálně zaměřit se na užší cíl.  Nejprve je zapotřebí stanovit si diagnostická kritéria (pro jak staré děti vytváříme aktivitu a co chceme aktivitou zjistit), následně pak určit intervenční posloupnost – jak se vývojově pojem tvoří, jak poznáme pasivní a jak aktivní chápání i vytváření pojmu.

Užším cílem může být:

  • budování konkrétního pojmu, např. hry se slovy zaměřené na chápání a tvoření nadřazených a podřazených pojmů; hry se slovy zaměřené na tvoření protikladů apod.
  • budování pojmů, které spolu úzce souvisí, např. náměty a hry rozšiřující slovní zásobu ve větší šíři, než tomu bylo uvedeno v předchozím bodě apod.).

 

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol s uvedením konkrétních tipů a návrhů na aktivity s cílem rozvíjet řeč. V tomto případě jsou výstupy reflektují Řeč I a Řeč II dohromady. 

Shrnutí workshopů z oblasti řeči (včetně doporučení pro CKP) zde.

Náměty pro rozvoj řeči, obohacené o komentáře PhDr. Vlasty Šmardové, psycholožky a spoluautorky Diagnostiky dítěte předškolního věku zde.

Doporučená literatura k oblasti řeči zde.

Pomůcky pro rozvoj v oblasti řeči zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *